ji1du1jiao4 hui4 ge1
1
jiao4hui4 tong2 dao4 ,
zhu3 pu2tao5yuan2 li3 tong2 gong1 ,
zai4 zhu3 ai4 li3 ,
zhong4 shui3 tong2 chu1 yi1 yuan2 ;
tong2 xin4 , tong2 wang4 ,
gen1sui2 wei2yi1 de5 biao1 zhi4 ,
gao1ju3 shi2jia4 ,
jiu4 shi4 fu2yin1 guang3 chuan2 .
2
xin4 zhong4 ju4hui4 ,
zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 xiang3 tuan2qi4 ,
hu4xiang1 qie1cuo1 ,
shang1 tao3 jiao4hui4 qian2cheng2 ;
ken3qiu2 wo3 zhu3 ,
jiao4hui4 yuan2shou3 qian2dao3 yin3 ,
yi1qie4 chou2hua4 ,
wei2 yuan4 zhu3 zhi3 de5:2:dei3 cheng2 .
3
dan4 wang4 jin1 hou4 ,
shi4 zhu3 ai4ren5 geng4:1 yin1qin2 ,
xin1 tan2 shao1 wang4 ,
xiao4 zhu3 she3ji3 fu4 jia4 ;
zheng3jiu4 ling2hun2 ,
jian4li4 shen2 guo2 zai4 ren2jian1 ,
zhi2dao4 wan2gong1 ,
man3 zai3:3:4:4 rong2 gui1 tian1 jia1 .
a4men2