wo3 ai4 zhong1guo2 jiao4hui4 ge1
1
tian1fu4 dai4ling3 wo3men5 jiao4hui4 ,
zi4 zhi4 , zi4 yang3 , zi4zhuan4 ,
huan4fa1 zhu3 guang1hui1 ;
sheng4jie2 jian1zhen1 , yi4li4 dong1fang1 ,
ye1su1 wei4 yuan2shou3 ,
wo3 yong3 gen1sui2 .
2
tian1fu4 juan4gu4 wo3men5 jiao4hui4 ,
yi1 zhu3 , yi1 xin4 , yi1 xi3 ,
man3 you3 zhu3 en1hui4 ;
chuan2yang2 ji1du1 , gao1 qing2 shi2jia4 ,
sheng4ling2 zai4 gong1zuo4 ,
wo3 yong3 gen1sui2 .
3
tian1fu4 ci2fu2 wo3men5 jiao4hui4 ,
xin4tu2 tong2xin1 he2yi4 ,
ling2 en1 geng4:1 chong1pei4 ;
qian2cheng2 feng4xian4 , rong2 shen2 yi4 ren2 ,
zhu3 zai4 qian2 yin3dao3 ,
wo3 yong3 gen1sui2 .
4
tian1fu4 en1 dai4 wo3men5 jiao4hui4 ,
de2zhao2 zhong4 min2 xi3ai4 ,
jian4zheng4 zhu3 rong2mei3 ;
gen1 shen1 ye4 mao4 , jie1guo3 feng1sheng4 ,
zhu3 zhi3 bi4 cheng2quan2 ,
wo3 yong3 gen1sui2 .
0
wo3 ai4 zhong1guo2 ji1du1jiao4 hui4 ,
jiao4hui4 shi4 jin1 deng1tai2 ,
he2er2wei2yi1 bi3ci3 xiang1ai4 ,
zhu3 yong3yuan3 yu3 wo3men5 tong2 zai4 .
a4men2