zhong1hua2 jiao4hui4 zi4li4 ge1
1
zhong1hua2 jiao4hui4 cong2 jin1 zi4li4 ,
ji1du1 men2tu3 ge4 zheng1 xian1 ,
kuai4 kuai4 chui1 qi3 fu2yin1 hao4 tong3 ,
huan4xing3 tong2bao1 zai4 jin1tian1 ,
qie4wu4 bi3ci3 fen1 men2 bie2 hu4 ,
da4jia1 yi4jian4 bu4 yi2 pian1 ,
xie2li4 tong2xin1 , xiang4qian2 meng3 jin4 ,
sheng4tu2 xiang1tong1 sheng1 qi4 lian2 .
2
jiao4hui4 tong3yi1 , sheng4ling2 ti2chang4 ,
xin4tu2 xie2 jin4 tong2 dan1dang1 ,
zhong2zhong3 zu3ai4 jin4 xing2 xiao1mie4 ,
zu3zhi1 dong1fang1 da4hui4 tang2 ,
yi2 zhong4:-:chong2 jing1shen2 , bu4 shang4 xing2 shi4 ,
er4 san1 qi2dao3 zhu3 zai4 pang2 ,
ping2deng3 , zi4you2 , gong4 he2222:huo2 , bo2ai4 ,
da4 tong2 shi4jie4 zhu3 rong2guang1 .
3
tang2 tang2 zhong1hua2 , guo2cui4 bao3cun2 ,
le4dao4 jing4 tian1 cheng2 xian1 sheng4 ;
he2 shan1 dian4ding4 , tong2bao1 xing4fu2 ,
guo2 hua1:4:4 jiao4hui4 qi4 xiang4 xin1 ,
wen2ming2 ri4 jin4 , sheng4 jiao1:4:4 da4 xing2 ,
dao4 de2 gen1ji1 zai4 fu2yin1 ;
da4 zao4 en1 zhou1 , yong4 kang1 bao3 min2 ,
ren2jian1 you1 ku3 quan2 wang4 jin4 .
4
yuan4 zhu3 jiang4lin2 , yin3dao3 xuan3 min2 ,
sheng4tu2 lian2he2 shi4 shi4 cheng2 ,
wan4 zhong4 yi1xin1 , he2222:huo2 zhong1 gong4 ji4 ,
jin4xing2 ji2 su4 ru2 fei1 ben1 ;
ya4 dong1 jiao4hui4 wei1ran2 cheng2li4 ,
ha1li4lu4ya3 sheng1 xiang1 ying1 ,
zi4li4 , zi4 yang3 , zi4 zhi4 , zi4zhuan4 ,
wan4 zhong4 gong4 shu3:zhu3 zhu3 sheng4 shen1 .
a4men2