tuan2qi4 ge1
1
sheng4 zhong4 ji3ji3 yi1 tang2 ,
da4jia1 xiang1ai4 xiang1qin1 ,
tong2 can1:cen1:shen1:san1 zhen1 dao4 ju4 zu2 jing1 yan2 ,
zai4 zhu3 yi3 zheng4 tong2xin1 .
2
zai4 zhu3 zun1 yan2 zuo4 qian2 ,
fu3 shou3 ken3qie4 qi2dao3 ,
wu2 zhong4 tuan2qi4 , jian1 yu2 jin1 shi2 ,
wu2 zhong4 tong2 ci3 huai2bao4 .
3
gong4 shou4 fan2nao3 jian1nan2 ,
tong2 dan4 tong4ku3 you1 jian1 ,
shi2 zi4 bao3 jia4 , guang1hui1 wan4 zhang4
hu4xiang1 qing2 ju3 xiang4qian2 .
4
wu2 zhong4 tong2 zuo4 sheng4 gong1 ,
wu2lun4 zai4 de5:di4 zai4 tian1 ,
wu2 zhu3 suo3zai4 , ji2 wu2 zhong4 zai4 ,
tian1guo2 zai4 ren2 zhong1jian1 .
5
wu2 zhong4 li2bie2 shi2hou5 ,
you3 he2 bei1 ku3 ke3 yan2 ?
you3 ci3 tuan2qi4 wei1ran2 yong3cun2 ,
zheng4ru2 qian1wan4 feng1 yan2 .
a4men2