gong1jing4 zan4mei3 zhu3 ge1
1
jin1zhao1 wo3men5 gong1jing4 qian1bei1 ,
zan4mei3 tian1fu4 quan2neng2 ci2bei1 ;
ken3qiu2 tian1fu4 ci4 ai1lian2 ,
rao2shu4 wo3men5 yi1qie4 zui4qian1 .
2
wo3men5 lao2ku3 , tian1tian1 zuo4 gong1 ,
jin1zhao1 li3bai4 , zai4 ci3 tang2 zhong1:4 ,
yang3 xi1 shen1xin1 meng2 zhu3 en1 ,
zhi1dao5 zhu3 en1 yong3yuan3 chang2cun2 .
3
wo3men5 dan1dang1 ku3 yu3 bei1shang1 ,
you3shi2 xin1li5 hei1an4 wu2 guang1 ;
fu4 a4 , fu4 zong3 bu4 li2kai1 ,
fu4 he2222:huo2 ku3 ren2 shi2ke4 wang3lai2 .
4
wo3men5 yin1 fu4 kuai4le4 ping2an1 ,
wu2lun4 huo4fu2 , zong3shi4 xi3huan5 ;
tian1fu4 ren2ai4 shi4 fu2yin1 ,
fu4 a4 , fu4 de5 ai4 zui4 guang1ming2 .
5
yin1ci3 wo3men5 xian4shang5 shen1xin1 ,
yong3yuan3 , yong3yuan3 gui1yi1 sheng4 ming2 ;
tian1fu4 , fu3 nian4 wo3men5 qiu2 ,
qiu2 jiang1 wo3men5 yong3yuan3 shou1liu2 .
a4men2