gao1chang4 zhu3 ming2 ge1
1
nei4xin1 tan3bai2 de5 ren2 ,
ying1dang1 gan3 fen4 qian2 xing2 !
gao1 yang2 bao3 jia4 , gao1 qing2 sheng4 qi2 ,
gao1chang4 , gan3xie4 , huan1xin1 !
2
tian1shang4 qian1wan4 tian1 jun1 ,
di4shang4 sheng4 zhong4 fen1fen1 ,
yi1tong2 qi2 chang4 kuai4le4 sheng4 ge1 ,
huan1 sheng1 yao2 e4 ceng2 yun2 !
3
sheng4 zhong4 huan1 sheng1 xiong1yong3 ,
ru2 feng1 ji2 juan3 yun2 tao1 !
song4 shen2qi2 miao4 , qi2miao4 en1hui4 ,
shen2 ming2 zun1 da4 chong2gao1 .
4
zhi2dao4 xing2 wan2 lu4cheng2 ,
lao2 ren2 huo4de2 an1ning2 ,
yi1tong2 zai4 xin1 ye1lu4sa1leng3 ,
yong3yuan3 cheng1song4 zhu3 ming2 .
0
gao1chang4 ! gao1chang4 !
gao1chang4 , gan3xie4 , huan1xin1 !
a4men2