ye1su1 pu3 zhi4 ge1
1
ri4yue4 suo3 zhao4 wan4guo2 wan4fang1 ,
ye1su1 bi4 wei4 tong3zhi4 jun1wang2 ;
nan2bei3 xi1 dong1 , zhu3zhi4 pu3ji2 ,
qian1qiu1 wan1gu3 , you1jiu3 wu2jiang1 .
2
bu4jue2 dao3 sheng1 xiang4 ta1 feng4xian4 ,
wu2liang4 song4ge1 cheng2 ta1 guan1mian3 ;
dao4chu4 sheng4 ming2 hao3bi3 xin1xiang1 ,
sui2 tong2 chen2 ji4 , shang4sheng1 yu2 tian1 .
3
wan4fang1 , wan4guo2 , wan4 zu2 , wan4min2 ,
bu4 ting2 song4zan4 miao4 ai4 qi2 en1 ;
ying1hai2 yi4 jiang1 tong2 sheng1 ge1chang4 ,
ji2 zao3 song4yang2 jiu4zhu3 sheng4 ming2 .
4
zai4 zhu3zhi4 xia4 ren2ren2 duo1 fu2 :
zui4ren2 tiao4 chu1 kun3bang3 shu4fu42 ,
lao2 ren2 huo4de2 yong3heng2 an1le4 ,
pin2 ren2 huo4de2 feng1ying2 fu4zu2 .
5
shou4 zao4 qun2 sheng1 jie1 dang1 xing1qi3 ,
te4shu1 rong2yao4 xiang4 zhu3 xian4 cheng2 ;
tian1shi3 zai4 lai2 gao1sheng1 ge1chang4 ,
di4shang4 wan4min2 tong2 ying1 a4men2 .
a4men2