qing1chen2 ge1
1
qing1chen2 qi3lai5 kan4:1 ,
hong2 ri4chu1 dong1fang1 ,
xiong2zhuang4 xiang4 yong3shi4 ,
mei3hao3 xiang4 xin1lang2 ;
tian1 gao1 fei1niao3 guo4:4:5 ,
de5:di4 kuo4 ye3 hua1 xiang1 ;
cu4 wo3 qin2 gong1zuo4 ,
tian1fu4 you3 en1 guang1 .
2
ken3qiu2 sheng4 tian1fu4 ,
jiang1 wo3 lai2 bao3cun2 ,
xing2wei2 neng2 liang2shan4 ,
yan2se4 hui4 he2222:huo2 wen1 ,
xu1xin1 jiao1:4:4 xiao3bei4 ,
ke4ji3 jing4 nian2zun1 ,
chang2chang2 qin2 fu2wu4 ,
biao3ming2 tian1fu4 en1 .
3
dan4yuan4 jin1tian1 hao4:3 ,
shi2ke4 kao4 ye1su1 ,
tou2 shang4 qing1tian1 zai4 ,
xin1zhong1 e4nian4 wu2 ,
le4:4:4:yue4 de5:2:dei3 bu4yi1 nuan3 ,
bu4 xian2 mai4 fan4 cu1 ,
qian1 qian1wan4 wan4shi2 ,
yang4yang4 zhu3 bang1 fu2 .
a4men2