mei3 ri4 xin1 en1 ge1
1
shang4 zhu3 zhi1 ai4 yu3 ri4 ju4 xin1 ,
shi3 wo3 su1xing3 , shi3 wo3 zhen4xing1 ;
hu4 wo3 an1mian2 , jing1guo4 hei1ye4 ,
xin1 wo3 sheng1ming4 , si1xiang3 , quan2neng2 .
2
shang4 zhu3 xin1 en1 yu3 ri4 ju4 hui2 ,
qi2dao3 zhi1 shi2 rao4 wo3 zhou1wei2 ;
xin1 wei1 meng2 du4 , xin1 zui4 meng2 shu4 ,
dui4 shen2 si1xiang3 , you4 meng2 xin1 kai1 .
3
tang3 wo3 mei3 tian1 suo3 zuo4shi4 qing2 ,
neng2 zai4 zhu3 zhong1:4 wan2cheng2 wei4 sheng4 ;
zhu3 jiang1 ci4 wo3 wu2 jia4 xin1 zhen1 ,
shi3 wo3 geng4:1 neng2 xiang4 zhu3 xian4 cheng2 .
4
neng2 cong2 jiu4 jing4 jiu4 peng2 jian4 zhu3 ,
bian4 jue2 huan2jing4 man3 shi4 guang1ming2 ;
neng2 cong2 qi2dao3 ai4xin1 qin1 zhu3 ,
bian4 jue2 ku3 zhong1:4 zi4 you3 huan1xin1 .
5
mei3 tian1 suo3 yu4 ri4 chang2 xiao3shi4 ,
gong4 wo3 shi2shi2 qi2qiu2 shang4 zhu3 ;
gong4 wo3 xiu1 yang3 ke4ji3 gong1fu5 ,
yin3 wo3 qian2 xing2 jin4 zhu3 zhi1 lu4 .
6
jing4 qiu2 zhu3 ai4 juan4gu4 wo3 ling2 ,
shi3 wo3 pei4 xiang3 wan2quan2 an1ning2 ;
jing4 qiu2 ri4ri4 dao3 wo3 zhu4 wo3 ,
shi3 wo3 neng2 yi1 suo3 dao3 er2 xing2 .
a4men2