zao2qi5 zan4mei3 ge1
1
qing1chen2 zao2qi5 zan4mei3 shen2 ,
yi1 ye4 ping2an1 meng2 shen2 en1 ,
jin1ri4 huan2:hai2 qiu2 zhu3 bao3you4 ,
wei4 zhu3 zuo4 gong1 xin1 an1wen3 .
2
shen2 de5 rong2guang1 zhao4 si4fang1 ,
chong1man3 yu3zhou4 he2 hui1huang2 ,
zhen1 guang1zhao4 zai4 wo3 xin1 shang4 ,
shen1 en1 hou4 ai4 chang2 song4yang2 .
3
qi2qiu2 sheng4ling2 shi1 da4 neng2 ,
qu4 wo3 zui4e4 huan4 xin1 ren2 ,
qian1bei1 wen1rou2 xiao4fa3 zhu3 ,
ha1li4lu4ya3 rong2yao4 shen2 .
a4men2