wo3 ling2 zhi1 guang1 ge1
1
qin1ai4 zhi1 zhu3 , wo3 ling2 zhi1 guang1 ,
yu3 zhu3 xiang1 xie2 , xin1 chang2 bu4 ye4 ;
shi4 wu4 ru2 yun2 , mo4 yan3 wo3 xin1 ,
rong2 wo3 yu3 zhu3 yong3heng2 xiang1 jie1 .
2
dang1 wo3 pi2juan4 , shui4 yan3 meng2long2 ,
an1mian2 wei4 shu2 , xin1jing4 shang4 cong1 ,
dan4yuan4 zui4hou4 yi1 xi1 si1liang5 ,
yong3yuan3 wen1rou2 , wo4 zhu3 huai2 zhong1:4 .
3
pin2fa2 zhi1 jia1 , qiu2 zhu3 shi1zhen4 ,
qiu2 zhu3 kan1hu4 bing4tong4 zhi1 ren2 ;
qiu2 shi3 jin1ye4 pu3 shi4 chou2 ren2 ,
neng2 ruo4 ying1hai2 han1shui4 an1ning2 .
4
dang1 wo3 xing3 shi2 , zai4 qiu2 shi1 en1 ,
zhu4 wo3 jin4xing2 chen2 shi4 lu4cheng2 ,
xing2 dao4 qian2tu2 , ai4 shen1 ru2 hai3 ,
yu3 zhu3 yong3 xie2 , xiang1qi4 wang4 xing2 .
a4men2