ye4wan3 jin4 zhu3 ge1
1
qun2 xing1 can4lan4 ming2 yue4 zai4 tian1 ,
ren2 qun2 an1 qi4 wan4lai4 wu2yan4 .
qian1gong1 fu3fu2 en1 zhu3 jiao3 qian2 ,
qiu2 ci4 ling2 guang1zhao4 wo3 xin1 jian4:4:1:1:1 .
2
qi3 wo3 yu2meng2 shi3 wo3 kan4jian5 ,
wo3 chang2 zhuan1 duan4 jiao1ao4 zi4 man3 ,
yu2wan2 jue2jiang4 gu4zhi2 pian1jian4 ,
jin1ye4 tong4hui3 qiu2 zhu3 chui2 lian2 .
3
leng3 yue4 kui1 chuang1 wei1feng1 bi4:-:fu2 mian4 ,
qian2 xin1 deng3hou4 jing4 ting1 zhu3 yan2 :
qian1 you2 guo4fan4 dou1 meng2 she4mian3 ,
ci2 sheng1 an1wei4 wu2shang4 gan1tian2 .
4
wan3 dao3 sheng1 yan1yin13 re4chen2 jing4qian2 ,
feng4xian4 quan2 shen1 xi1 ping2 chai1qian3 ,
zhu3 ci4 li4liang5 ling3 wo3 xiang4qian2 ,
fu2shi4 ren2 qun2 shi3zhi4 mi2 jian1 !
a4men2