ling3shou4 sheng4 xi3 ge1
1
shi2jia4 jing1bing1 , zhan4 ding4 ,
xiang4 zhu3 jie2 jin4zhong1 xin1 ,
zhu3 yuan4 kan4qing1 shi4jian1 ming2l4 ,
jing4feng4 jiu4zhu3 sheng4 ming2 .
2
fen4qi3 , ling3shou4 sheng4 xi3 ,
xi3jing4 ni3 xin1 zui4nie4 ;
jin1tian1 biao3shi4 jian1jue2 xin4xin1 ,
yu3 zhu3 shen1 xiang1 tuan2qi4 .
3
tong4ku3 jing1xin1 ji4hao5 ,
ni3 dang1 shen1 yin4 yu2 e2 ,
wo3 zhong4 de5 zhu3 , ji2 ni3de5 zhu3 ,
wo3 guo2 ji2 ni3de5 guo2 .
4
ni3 shen1 ji4 gui1 ji1du1 ,
ying1dang1 shou4 zhu3 yue1shu4 ;
yu3 zhong4 xin4tu2 , xian1zhi1 , sheng4xian2 ,
tong2 lie4 tian1shang4 ming2lu4 .
a4men2