tian1shang4 huan1le4 ge1
1
tian1shang4 jin1 you3 huan1 sheng1 ,
na4li5 you3 xi3le4 ,
yin1wei5 you3 ren2
li2kai1 zui4e4 lu4 ;
ci2 fu4qin5 zi4 ying2jie1 ,
huan1 ran2 lai2 xiang1hui4 ,
yin1wei5 you3 ren2
gui1xiang4 zhu3 ye1su1 .
2
tian1shang4 jin1 you3 huan1 sheng1 ,
na4li5 you3 xi3le4 ,
yin1 you3 zui4ren2
yu3 shang4di4 he2hao3 ;
ta1 meng2 tian1fu4 rao2shu4
yi3 li2kai1 zui4e4 ,
cong2ci3 chang2 xing2
ren2yi4 yong3sheng1 dao4 .
3
tian1shang4 jin1 you3 huan1 sheng1 ,
yan2xi2 yi3 yu4bei4 ,
tian1shi3 xin1 xi3
ge1chang4 tong2 zan4mei3 ;
xuan1gao4 xi3le4 xin4xi1
dao4chu4 dou1 chuan2kai1 ,
yin1 you3 ren2 huo4
chong2sheng1 de5:2:dei3 en1hui4 .
0
ha1li4lu4ya3 ,
tian1shi3 gao1sheng1 chang4 !
ha1li4lu4ya3 ,
qin2 sheng1 duo1 you1yang2 !
meng2 jiu4shu2 de5 sheng4tu2
lie4 dui4 xiang4qian2 xing2 ,
gao1chang4 de2sheng4
shi1ge1 duo1 liao2liang4 !
a4men2