shou4xi3 gui1 zhu3 ge1
1
zan4mei3 zhen1 shen2 lian2ai4 shi4ren2 ,
chai1qian3 ai4 zi3 jiu4 wo3men5 ;
wo3 jin1 shou4xi3 jin4 zhu3 yang2juan4 ,
gan3xie4 zan4mei3 song4 zhu3 en1 .
2
jiu4zhu3 xi1sheng1 bei4 ding1 shi2jia4 ,
liu2xue4 yu3 shui3 fu4 shu2jia4 ;
yu3 zhu3 tong2 si3 , yu3 zhu3 tong2 huo2 ,
zuo4zhu3 er2nuu3 gui1 fu4 jia1 .
3
wo3 jin1 de2dao4 wan2quan2 jiu4shu2 ,
yin1 xin4 chen1yi4 xin1 man3zu1 ;
sheng4ling2 he2222:huo2 shui3 tong2 zuo4 jian4zheng4 ,
zai4 zhu3 li3mian4 xiang3 yong3 fu2 .
4
shou4xi3 gui1 zhu3 xian4 wo3 shen1xin1 ,
yuan4 zuo4 huo2 ji4 bei4 huan1xin1 ;
tuo1 qu4 jiu4 ren2 , chuan1 shang4 xin1 ren2 ,
ai4 shen2 ai4ren5 jian4zheng4 xin1 .
5
wang4ji4 bei4hou4 , nu3li4 mian4qian2 ,
shi4feng4 ji1du1 geng4:1 jing4qian2 ;
xiang4zhe5 biao1gan1 fen4yong3 qian2jin4 ,
zhong1 zhu3 tuo1fu4 bu4 xie1 jian1 .
0
shou4xi3 gui1 zhu3 , man3xin1 huan1xi3 ,
jia1ru4 jiao4hui4 yong3 xiang3 tuan2qi4 .
a4men2