ai4 yan2 wo3 chang2 ge1
1
zhou4zu3 ta1 shou4 , zhu4fu2 wo3 xiang3 ,
ku3 bei1 ta1 yin3:4 , ai4 yan2 wo3 chang2 .
ru2ci3 en1ai4 ju3 shi4 wu2 shuang1 ,
wo3de5 xin1 a4 , yong3 zhi4 bu4 wang4 .
2
bing4fei1 yin1 wo3 you3 he2 te4chang2 ,
ye3 bing4fei1 wo3 bi3 ren2 geng4:1 jiang4:qiang2:3 ;
dou1 yin1 en1 zhu3 ci2ai4 wu2jiang1 ,
jiu4 wo3 zui4ren2 tuo1li2 si3wang2 .
3
kan4:1 na3 shen2 zi3 shen1 ding1 shi2jia4 ,
dai4 wo3 zui4ren2 bei4shou4 xing2fa2 ,
yi3 ming4 yi3 xue4 zuo4 wo3 shu2jia4 ,
shen2ren2 he2hao3 , chen4:cheng1:1 shen2 a4ba4 .
4
yuan4 xian4 ci3 sheng1 quan2 gui1 wo3 zhu3 ,
ren4 ta1 zhi1pei4 shi4 wo3 suo3 mu4 .
zhu3 ai4 ji4li4 , zhu3 ai4 cui1cu4 ,
wo3de5 xin1 na3 , wei2you3 shun4fu2 .
a4men2