lai2 jin4 sheng4 zhuo1 ge1
1
ye1su1 , wo3 dao4 zhu3 zhuo1 pang2 ,
ken3 jiang1 zhen1shi2 yong3sheng1 liang2 ,
fen1 ci4 zhong4 xin1 tong2 fen1 chang2 .
2
cheng2xin1 tong4hui3 tong2 qu1xi1 ,
qiu2 shi3 jue2de5 zhu3 lin2 ge2 ,
kan4jian5 da4 ai4 qi2miao4 li4 .
3
shi2zi4jia4 qian2 wo3 zhan1yang3 ,
zi4 si1 zui4 zhong4:-:chong2 xin1 bei1shang1 ,
qiu2 bian4 you1 si1 cheng2 zan4yang2 .
4
wo3 zhong4 tong2 chang2 qi2miao4 jiu3 ,
biao3ming2 jiu4zhu3 bao3 xue4 liu2 ,
ken3 ci4 shen2 ai4 man3xin1 tou2 .
5
zui4e4 shu4fu42 qiu2 shi4fang4 ,
ai4xin1 leng3dan4 qiu2 zeng1zhang3 ,
ken3qiu2 sheng4 gao1 ci4 an1kang1 .
a4men2