shen2 you4 zhong1hua2 ge1
1
shen2ming2 xuan3ze2 ci4 yu3 ,
yi1 pian4 jing1 yuan2 ji2 de5:di4 ,
wo3 zu3 kai1pi4 ;
zi3sun1 ji4xu4 nu3li4 ,
shou4 ji2 bian4cheng2 gao1yu2 ,
shi3 wo3 yi1 shi2 wu2 kui1 ,
sheng1huo2 shun4li4 .
2
jiu4 bang1 wen2hua4 sui1 you3 ,
xu3duo1 xiao1mie4 yi3 jiu3 ,
wei2 wo3 du2 liu2 ;
qiu2 shen2 yong3yuan3 bi4 you4 ,
ci4 wo3 yi1qie4 cheng2jiu4 ,
shi3 wo3 yong3yuan3 xiang3shou4
ping2deng3 zi4you2 .
3
ken3qiu2 jia1 yi4 hu4bi5 ,
tian1zai1 ren2 huan4 yong3 li2
zhong1hua2 mei3 de5:di4 ;
min2 zhong4 le4:4:4:yue4 ye4 an1ju1 ,
dao4chu4 sheng1chan3 feng1yu4 ,
xin4yang3 , dao4 de2 , zhi4hui4 ,
xiang4shang4 bu4 xi1 .
a4men2