qiu2 zhu3 fu2 you4 zhong1hua2 ge1
1
zhu3 en1 hao4da4 , fu2 you4 zhong1hua2 ,
you1jiu3 li4shi3 can4lan4 wen2hua4 ;
qian2cheng2 si4 jin3 ri4 li4 zhong1:4 tian1 ,
yan2huang2hou4yi4 meng2 fu2 wu2ya2 .
2
jiang1shan1 duo1 jiao1 , ren2min2 qin2lao2 ,
shen2 en1 fu2 ze2 ru2 shui3 tao1tao1 ;
li4dai4 gong4xian4 zao4 fu2 ren2 qun2 ,
yuan2 yuan3 liu2 zhang333:chang22 xian3 zhu3 rong2yao4 .
3
zhong1hua2 jiao4hui4 zhu3 suo3 jian4zao4 ,
zhu3 shi4 gen1ji1 yong3 bu4 dong4yao2 ;
san1 zi4 jing1shen2 he2:ge3 zhu3 xin1yi4 ,
jian4zheng4 fu2yin1 ai4 guo2 ai4 jiao1:4:4 .
4
zhu3 de5 er2nuu3 shen2 suo3 xuan3zhao4 ,
zun1 zhu3 sheng4 xun4 xun2 zhu3 jiao4dao3 ;
tong2xin1 xie2li4 zhen4xing1 zhong1hua2 ,
rong2 shen2 yi4 ren2 wan4 zhong4 chen4:cheng1:1 dao4 .
5
wo3 ai4 zhong1hua2 , wo3 xin1 an1 tai4 ,
zu3zong5 jia1 yuan2 fu4mu3 suo3zai4 ;
zhu3 qian2 jing4bai4 zhong1 xin1 zhu4 dao3 :
an1le4 fu4 jiang4:qiang2:3 qian1qiu1 wan4dai4 .
0
mei3 zai1 zhong1hua2 ! wei3 zai1 zhong1hua2 !
zhong1hua2 er2nuu3 ai4 zhong1hua2 ,
wo3men5 xiang4 zhu3 qian2cheng2 qi2dao3 ,
qiu2 zhu3 fu2 you4 wo3 zhong1hua2 .
a4men2