shen2 gong1 miao4 bi3 ge1
1
ping2 sha1 yi1 pian4 wu2qiong2 ji2 ,
wan4lai4 qiao3ran2 jing4 ji4 ,
luo4 ri4 hong2 xia2 ying4 hai3 kong4 ,
lie4 yan4 pian1pian1 gui1 qi4 ,
wo3 yuan4 hua1:4:4 shen1 wei4 fei1 hong2 ,
ao2xiang2 kan4 da4di4 ,
zu3 guo2 shan1 he2 wu2xian4 hao4:3 ,
jie1 zhu3 shen2 gong1 miao4 bi3 .
2
san1 jiang1 wu3yue4 jie1 zhu3 en1 ,
ping2 chuan1 wo4 ye3 wu2ji4 ,
li4dai4 xin1lao2 xue4 he2222:huo2 han4 ,
zhuang1 dian3 geng4jia1 gui1li4 .
yuan4 wo3 xin4 zhong4 sui2 xian1 zhe2 ,
shi4 shi4 xiang1 cheng2 wu4 ti4 ,
gong4 can1:cen1:shen1:san1 shen2 miao4 zao4hua4 ye4 ,
yu3 zhu3 tong2 gong1 tong2 qi4 .
3
nu3li4 jian4she4 xin1 shi4jie4 ,
he2ping2 , ren2ai4 , gong1yi4 ,
gao1 qing2 shi2jia4 zheng4 sheng4 dao4 ,
xuan1yang2 ji1du1 zhen1li3 .
jin3 xie2 ren2min2 tong2yi1 xin1 ,
zi4li4 zi4qiang4 bu4 xi1 ,
zhu3wang4 lai2 ri4 gong1 cheng2 shi2 ,
mo4 jian4 xin1 tian1 xin1 de5:di4 .
a4men2