xin1 sui4 chu1 lin2 ge1
1
jiu4 nian2 guo4qu4 , xin1 chu1 lin2 ,
si4 shi2 lai2 fu4 , chu2 jiu4 geng1xin1 ,
shang4di4 hong2 en1 , yu3 nian2 ju4 jin4 ,
guang3da4 yuan1 shen1 .
2
wang3nian2 gong1zuo4 gou3qie3 yin1 xun2 ,
jin1nian2 gong1zuo4 bi4 jing4 bi4 qin2 ,
zuo4 zhu3 shi4 gong1 , lai4 zhu3dao3 yin3 ,
nu3li4 qian2jin4 .
3
shen1 ling2 meng2 en1 , sheng1ming4 wei2xin1 ,
zhu3 zhi3 wan2cheng2 , tian1guo2 jiang4lin2 ,
xing2 jiang1 cheng2shou4 xin1 tian1 xin1 de5:di4 ,
xi1wang4 ri4 xin1 .
a4men2