gong1 xing2 hun1li3 ge1
1
jin1ri4 ju4ji2 da4jia1 huan1xi3 ,
zhao4 zhu3 zhi3yi4 gong1 xing2 hun1li3 ;
xin1lang2 xin1fu4 jie2he2 wei4 yi1 ,
yi1 jia1 , yi1ti3 , yi1xin1 , yi1 yi4 .
2
cong2ci3 yi4sheng1 tong2 zou3 tian1 lu4 ,
hu4 jing4 , hu4 xin4 , xiang1ai4 , xiang1zhu4 ;
tian1fu4 shi2chang2 bao3you4 ping2an1 ,
mian3chu2 zai1hai4 , kun4ku3 , jian1nan2 .
3
ken3qiu2 tian1fu4 ci2fu2 ying2 men2 ,
shi3 ta1 fu1 fu4 jun1 zhan1 hong2 en1 ;
sheng4ling2 gan3hua4 , jing4ai4 jiu4zhu3 ,
yi4sheng1 zhuan1xin1 shi4feng4 tian1fu4 .
4
dan4yuan4 tian1fu4 ting1 wo3 qi2dao3 ,
shi3 ta1 fu1 fu4 en1ai4 xie2 lao3 ;
kuai4le4 tong2 xiang3 , ku3nan4 tong2 dang1 ,
yi1sheng1yi1shi4 zhu3 qian2 song4yang2 .
a4men2