huan1le4 hun1yin1 ge1
1
xin1lang2 xin1fu4 , jin1ri4 cheng2 hun1 ,
tong2 xuan1 hai3 shi4 , gong4 zheng4 shan1 meng2 ,
hui4zhong4 huan1le4 , ou1 ge1song4 zhu3 ,
lai4 zhu3 zheng4 hun1 , pei4he2 you3 ping2 .
2
zhu3 ming4 er4 ren2 he2:ge3 wei4 yi1ti3 ,
zhong1shen1 xie2 lao3 , de5:di4 jiu3 tian1 zhang333:chang22 ,
ji2bing4 xiang1 fu2 , huan4nan4 xiang1zhu4 ,
tong4ku3 tong2 shou4 , an1le4 tong2 xiang3 .
3
lai4 zhu3 zhu4fu2 , hun1yin1 cheng2 sheng4 ,
kuai4le4 qi2 mei2 , tong2 shou3 jie2 qing1 ,
shen2 xie2 xin4 yue1 , mei3man3 jia1ting2 ,
you3 zhu3 tong2 zai4 , xi3le4 chong1 ying2 .
a4men2