jing4 lao3 zun1zhang3 ge1
1
ren2sheng1 jing1li4 you4 dao4 lao3 ,
shi4 zhu3 ai4ren5 zhu3 yin3dao3 ,
sheng4jing1 zi4gu3 you3 ming2 xun4 ,
jing4 lao3 zhang333:chang22 chang2 zhu4 dao3 .
2
qing1nian2 xu4ri4 zheng4 dong1 sheng1 ,
mu4 nian2 bai2 fa1:1:4 tian1 rong2 zun1 ,
ren2sheng1 bai3 sui4 zhong1 xu1 lao3 ,
yi4sheng1 guang1yin1 shi4 zhu3 en1 .
3
wan4 li3 zhang333:chang22 jiang1 gun3 gun3 liu2 ,
dai4 dai4 meng2 en1 ren2cai2 duo1 ,
qian2 ren2 xin1ku3 hou4shi4 fu2 ,
ming2gan3 zhu3 ai4 feng1 shuo4guo3 .
4
ji4cheng2 fu4lao3 chuang4xin1 ye4 ,
qi2xin1 xie2li4 ben1 qian2 fang1 ,
zhu3 en1 mian2mian2 wu2jin4 qi1 ,
song4 zhu3 en1 ze2 wan4nian2 zhang333:chang22 .
0
qiu2 zhu3 ci2fu2 zhong4 er2nuu3 ,
yin3ling3 xing2zou3 tian1 lu4cheng2 ,
shen1xin1 kang1tai4 chun1 zhang333:chang22 zai4 ,
xi3le4 ping2an1 fu2 wu2 yin2 .
a4men2