kao4 en1 de2jiu4 ge1
1
you3 ri4 yin2 lian4 jiang1yao4 zhe2duan4 ,
wo3 jiu4 bu4zai4 ru2ci3 ge1chang4 ;
dan4 wo3 xing3 lai2 he2deng3 xi3huan5 ,
fa1xian4 zi4ji3 shi4 zai4 tian1shang4 .
2
you3 ri4 di4shang4 zhang4 peng2 qing1fu4 ,
wo3 ye3 bu4zhi1 shi4 zai4 he2 nian2 ;
dan4 wo3 que4 zhi1 you3 ge4 zhu4chu4 ,
wei4 wo3 yu4bei4 zai4 zhu3 na4bian1 .
3
you3 ri4 xie2 yang2 jiu4 yao4 xi1cheng2 ,
di4shang4 gong1zuo4 cong2ci3 wan2bi4 ;
de5:2:dei3 zhu3 cheng1xu3 zhong1xin1 pu2ren2 ,
wo3 yao4 jin4ru4 yong3yuan3 an1xi1 .
4
suo3yi3 wo3 yao4 zao3 ri4 zhun3bei4 ,
ba3 deng1 ti1 liang4 , jing3xing3 deng3dai4 ;
you3 ri4 zhu3 lai2 zhao4 wo3 gui1hui2 ,
wo3 ling2 jiu4 yao4 fei1 ru4 zhu3 huai2 .
0
wo3 bi4yao4 jian4 zhu3 mian4dui4mian4 ,
yong3yuan3 ge1chang4 de5:2:dei3 jiu4en1 dian3 ,
wo3 bi4yao4 jian4 zhu3 mian4dui4mian4 ,
yong3yuan3 ge1chang4 de5:2:dei3 jiu4en1 dian3 .
a4men2