zai4 xiang1hui4 ge1
1
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 ,
zhu3 wei4 liang2 shi1 , chang2 zhi3dao3 ni3 ,
zhu3 wei4 mu4ren2 , chang2 yang3 hu4 ni3 ,
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 .
2
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 ,
zhu3 zhan3 quan2neng2 yu3yi4 hu4 ni3 ,
zhu3 ci4 ri4yong4 liang2shi5 yang3 ni3 ,
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 .
3
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 ,
sheng1huo2 wei1 nan2 sui1 qin1 rao3 ni3 ,
ren2ai4 sheng4 bi4 bi4 wei4 hu4 ni3 ,
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 .
4
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 ,
ai4 de5 jing1qi2 chang2 luu4:shuai4 yin3 ni3 ,
si3 de5 leng3 bo1 bu4neng2 shang1 ni3 ,
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 .
0
zai4 xiang1hui4 ,(2x)
kao4 zhu3 en1 de5:2:dei3 zai4 xiang1hui4 ,
zai4 xiang1hui4 ,(2x)
yuan4 zhu3 tong2 zai4 zhi2dao4 zai4 xiang1hui4 .
a4men2