san1 die2 li2 ge1
1
duo1 nian2 peng2you5 gong4 zhi1 xin1 ,
yi1dan4 hu1ran2 liang3 de5:di4 fen1 ,
zhong4:-:chong2 jian4 bu4zhi1 he2 yue4 ri4 ,
lin2 xing2 bei4 jue2 jiu4 qing2 shen1 .
2
ren2sheng1 nan2mian3 zan4 li2 fen1 ,
you3 zhu3 yong3 xie2 le4:4:4:yue4 nai3 zhen1 ;
xiu1 dao4 chang2tu2 duo1 ji4mo4 ,
xing4 ling2 shen1chu4 zhu3 guan1xin1 .
3
san1 nian2 bu4 dao4 zuo4 xing2 ren2 ,
jiu4zhu3 sheng1 ya2 duo1 ku3xin1 ;
fu2wu4 ren2 qun2 zun1 zhu3yi4 ,
gan3 ci2 lao2 juan4 fu4 tian1 en1 ?
0
dan4yuan4 ci2bei1 shen2 ,
yin3ling3 , yin3ling3 ,
wen3 du4 shan1 gao1 shui3 shen1 ;
gong4 yang3 ci2bei1 shen2 ,
tong2yi1 xin4 , tong2yi1 xin4 ,
tian1ya2 tuan2qi4 xin1 xin1 yin4 .
a4men2