ting1 xun4 ge1
1
qin1ai4 de5 zhu3 , ren2 qun2 de5 fu4 ,
rao2shu4 wu2 zhong4 yu2 wang4 ,
zheng4zhi2 xin1chang2 zai4 ci4 yi1 fu4 ,
qing1jie2 zhi1 zhong1:4 xun2qiu2 fu2wu4 ,
shen1shen1 chong2bai4 song4yang2 .
2
cong2qian2 zai4 xu4li4ya3 hai3 bin1 ,
yu2ren2 ting1wen2 zhu3 sheng1 ,
hao2wu2 you2 yu4 yi4ran2 ying1 ming4 ,
qiu2 zhu3 ci4 wo3 tong2yang4 xin4xin1 ,
wen2 zhao4 xun4su4 qi3shen1 .
3
dang14nian2 an1xi1 jia1li4li4 bin1 ,
qun2 shan1 he2deng3 an1jing4 !
ji1du1 xiang4 fu4 qu1xi1 yang3 jin4 ,
yu3 fu4 tong2 chang2 jing4mo4 yong3heng2 ,
yong4 ai4 jie3shi4 fen1ming2 .
4
qiu2 zhu3 jin1 ci4 jing4mo4 en1 lu4 ,
xi1 wo3 xin1zhong1 wan4 lei4:3:3 ,
jiang1 wo3 kun4ku3 wan2quan2 xiao1chu2 ,
yi1 chen2 bu4 ran3 , xin1 lai2 chen2 su4 ,
shang4 zhu3 ping2an1 zhen1 mei3 .
5
zai4 wo3 huo3re4 de5 yu4 nian4 zhong1:4 ,
bei4 zhu3 ping2an1 liang2:4 che4 ,
wang4 wo3 xing2 hai2 , qian2 xin1 gong4feng4 ,
yao4 cong2 di4zhen4 , lie4huo3 , kuang2feng1 ,
ting1 zhu3 wei1 sheng1 xun4 chi4 .
a4men2