dao3gao4 lian2chen2 ge1
1
dao3gao4 lian2chen2 , dao3gao4 lian2chen2 ,
zhao4 wo3 li2kai1 shi4shi4 cao1xin1 ,
yin3 wo3 dao4 fu4 shi1 en1 bao3zuo4 ,
jiang1 wo3 xin1yuan4 xiang4 fu4 shuo1ming2 .
mei3 feng2 tong4ku3 you1chou2 shi2jie2 ,
wo3 ling2 de5:2:dei3 yu4 an1wei4 jiu4 zheng3 ;
wei4 luo4 shi4tan5 suo3 zhang1 luo2wang3 ,
quan2 kui1 you3 ci3 dao3gao4 lian2chen2 .
2
dao3gao4 lian2chen2 , dao3gao4 lian2chen2 ,
he2deng3 kuai4le4 ! he2deng3 huan1xin1 !
shi4jie4 duo1shao5 huo3re4 zhi1 xin1 ,
pan4wang4 lian2chen2 shi2ke4 zai4 lin2 !
jin1 xiang4 jiu4zhu3 xian3shi4 zhi1 chu3/4 ,
wo3 zhong4 xin4 zhe3 nu3li4 qian2 ben1 !
ben1 dao4 zhu3 qian2 qian2cheng2 shi4li4 ,
jing4 hou2 zai4 feng2 dao3gao4 lian2chen2 .
3
dao3gao4 lian2chen2 , dao3gao4 lian2chen2 ,
ru2 you3 shuang1 yi4 xiang4 zhu3 fei1 sheng1 ,
xie2 wo3 zhong1qu1 , wan3zhuan3 fu1chen2 ,
zhu3 ai4 yong3heng2 , you3 qiu2 bi4 ying1 .
zhu3 ji4 zhao4 wo3 shi2chang2 ru4 jin4 ,
lai4 zhu3 hong2 en1 , yang3 zhu3 wei1 xin4 ,
wo3 bian4 xie4 qu4 jian1tou2 zhong4dan4 ,
jing4 hou4 zai4 feng2 dao3gao4 lian2chen2 .
a4men2