ci2fu2 ru2 yu3 ge1
1
zhu3 bi4 ci2fu2 ru2 yu3 da4 jiang4 ,
shi4 zhu3 ying1xu3 da4 ci2ai4 ;
ji4 de5:2:dei3 fu2 yu3 shen2 qing1 qi4 zhuang4 ,
jiu4zhu3 zai4 shang4 ci4 xia4lai2 .
2
zhu3 bi4 ci2fu2 ru2 yu3 da4 jiang4 ,
jiao4hui4 fu4xing1 you3 jian4zheng4 ;
jing1guo4 shan1ling3 xi1 gu3 zhu1 de5:di4 ,
gan1lin2 pei4 yu3 wo3 wen2 sheng1 .
3
zhu3 bi4 ci2fu2 ru2 yu3 da4 jiang4 ,
qiu2 zhu3 shang3 wo3 geng4:1 feng1sheng4 ;
ken3 ci4 wo3men5 xin1ling2 shu1chang4 ,
quan2 lai2 zun1jing4 zhu3 ming4ling4 .
4
zhu3 bi4 ci2fu2 ru2 yu3 da4 jiang4 ,
pan4wang4 ci3 ke4 zi4 tian1 qing1 ;
ru2jin1 tong2 ren4 fu4 zai4 tian1shang4 ,
zhuan1xin1 qiu2gao4 ye1su1 ming2 .
0
ci2fu2 ru2 yu3 xia4 ,
fu2 yu3 wo3men5 zheng4 xu1yao4 ,
zhen1 shen2 ci2ai4 zhu2 di1 jiang4 xia4 ,
da4yu3 shi4 cong2 wo3 dao3gao4 .
a4men2