ping2 zhu3 zhi3yi4 xing2 ge1
1
ping2 zhu3 zhi3yi4 xing2 ,
ping2 zhu3yi4 xing2 ,
yin1 zhu3 shi4 jiao4 jiang4 ,
wo3 shi4 ni2tu4 ;
tao2-yao2 wo3 yu3 zao4 wo3 ,
zhao4 zhu3 zhi3yi4 ,
wo3 zai4 ci3 deng3dai4 ,
jing4hou4 wo3 zhu3 .
2
ping2 zhu3 zhi3yi4 xing2 ,
ping2 zhu3yi4 xing2 ,
jian4cha2 shi4yan4 wo3 ,
jiu4shi4 jin1tian1 ;
qiu2 zhu3 xi3di2 wo3 ,
jie2bai2 ru2 xue3 ,
wo3 qian1bei1 gui4xia4 ,
zai4 zhu3 zu2 qian2 .
3
ping2 zhu3 zhi3yi4 xing2 ,
ping2 zhu3yi4 xing2 ,
bei1shang1 yu3 pi2juan4 ,
qiu2 zhu3 fu2zhu4 ;
quan2bing3 zhong4 quan2bing3 ,
quan2 shi4 zhu3 de5 ,
fu3mo1 bing4 yi1zhi4 ,
wei2 kao4 jiu4zhu3 .
4
ping2 zhu3 zhi3yi4 xing2 ,
ping2 zhu3yi4 xing2 ,
guan3li3 wo3 dong4zuo4 ,
quan2 ting1 zhi3hui1 ;
sheng4ling2 chong1man3 wo3 ,
xian3ran2 ke3jian4 ,
wei2du2 you3 ye1su1 ,
ju1 wo3 xin1 nei4 .
a4men2