ceng2 fou3:pi3 jiu4 zhu3 ge1
1
ni3 ceng2 fou3:pi3 kao4 ye1su1 bao3 xue4 xi3jing4 zui4 ?
ceng2 fou3:pi3 xi3 yu2 jiu4zhu3 bao3 xue4 quan2 ?
que4shi2 yi1lai4 jiu4zhu3 shi1 en1 mian3 zhong4 zui4 ,
ceng2 fou3:pi3 xi3 yu2 jiu4zhu3 bao3 xue4 quan2 ?
2
ni3 yuan4 ri4ri4 shun4cong2 jiu4zhu3 xing2 fu2 lu4 ,
ceng2 fou3:pi3 xi3 yu2 jiu4zhu3 bao3 xue4 quan2 ?
sheng4tu2 bei4 jie1 shi4fou3 yuan4 qu4 xiang3 tian1 fu2 ,
ceng2 fou3:pi3 xi3 yu2 jiu4zhu3 bao3 xue4 quan2 ?
0
zai4 zhu3 xue4
bi4yao4 xi3 ,
xi3jing4 zui4 ,
fang1 ke3yi3 cheng2 wan2quan2 ;
cheng2wei2 sheng4jie2 ,
hao2wu2 xia2ci1 wu2 ban1dian3 ,
bi4yao4 xi3 yu2
jiu4zhu3 bao3 xue4 quan2 .
a4men2