yi4bang4 shi2jia4 ge1
1
wo3 jin1 lai2 yi4bang4 shi2jia4 ,
wo3 pin2 kun4 , ruan3ruo4 , mang2mu4 ;
si1luu4 duo1 , fan2nao3 wu2yong4 ,
wei2 wang4 zhu3 en1 jiu4shu2 .
0
wo3 jin1 lai2 jiu4 zhu3 gao1yang2 ,
wo3 fu3fu2 shi2jia4 zhi1 pang2 ;
shen1 tong4hui3 , wei2 qiu2 jiu4zhu3 ,
zheng3jiu4 wo3 , shi3 wo3 an1kang1 .
2
wo3 jiu3 wang4 jiu4zhu3 en1hui4 ,
zui4 yu3 wu4:e4:e4 jiu3 ju1xin1 nei4 ;
dan4yuan4 wen2 jiu4zhu3 wen1 yan2 :
wo3 bi4ding4 jiu4 ni3 li2 zui4 .
3
yuan4 xiang4 zhu3 feng4xian4 yi1qie4 ,
wo3 suo3you3 shi2jian1 , cai2wu4 ;
xian4 wo3 shen1 , xian4 wo3 ling2hun2 ,
yong3 wan2quan2 , yong3 gui1yu3 zhu3 .
4
wo3 wei2you3 kao4 zhu3 ying1xu3 ,
zhang4 bao3 xue4 quan2neng2 wei3da4 ;
wo3 fu3fu2 chen2ai1 zhi1 zhong1:4 ,
yuan4 yu3 zhu3 tong2 ding1 shi2jia4 .
a4men2