zhu3 xun2 wang2 yang2 ge1
1
yi1bai3 zhi3:1 yang2 , you3 jiu3shi2jiu3 ,
zai4 zhu3 lan2 zhong1:4 an1mian2 ;
dan4 you3 yi1 zhi3:1 yuan3li2 jin1 men2 ,
mi2lu4 ben3lai2 shi4 wo3 suo3you3 ;
yuan3 zai4 huang1 shan1 kong4 gu3 pai2huai2 ,
yuan3li2 liang2 mu4 zhao4gu4 ci2 huai2 ,
yuan3li2 liang2 mu4 zhao4gu4 ci2 huai2 .
2
" ci3 jian4:4:1:1:1 zhu3 you3 jiu3shi2jiu3 zhi3:1 ,
nan2dao4 huan2:hai2 xian2 bu2gou4 ?"
liang2 mu4 hui2da2 :" na4 zhi3:1 mi2 yang2 ,
ben3lai2 shi4 wo3 suo3you3 ;"
lu4jing4 sui1ran2 gao1di1 bu2ping2 ,
kuang4ye3 sui1 yuan3 , wo3 bi4 qu4 xun2 ,
kuang4ye3 sui1 yuan3 , wo3 bi4 qu4 xun2 .
3
de2jiu4 zhi1 yang2 , cong2 wei4 zhi1dao5 ,
lu4 zhong1:4 shan1 gao1 shui3 shen1 ;
bu4zhi1 zhang333:chang22 ye4 he2deng3 hei1an4 ,
xun2 yang2 he2deng3 jian1xin1 .
kuang4ye3 zhi1 zhong1:4 , jiu4zhu3 yao2 wen2
mi2 yang2 shi1wang4 chui2 si3 ai1 ming2 ,
mi2 yang2 shi1wang4 chui2 si3 ai1 ming2 .
4
wen4 zhu3 :" shan1 jing4 yan2 tu2 xue4 ji1 ,
dao4di3 cong2 he2 er2 lai2 ?"
zhu3 shuo1 :" mu4ren2 bi4xu1 liu2xue4 ,
mi2 yang2 cai2 jiu4 de5:2:dei3 hui2 ."
wen4 zhu3 :" shuang1 shou3 yin1 he2 shang1 lie4 ?"
zhu3 shuo1 :" yin1wei5 lu4 duo1 jing1ji2 ,"
zhu3 shuo1 :" yin1wei5 lu4 duo1 jing1ji2 ."
5
yuan3 cong2 xun4 lei2 hong1 po4 zhi1 shan1 ,
chuan1guo4 wei1 ya2 jue2 bi4 ,
mu4ren2 hu1sheng1 zhi2 da2 tian1 men2 :
" le4:4:4:yue4 zai1 , wang2 yang2 yi3 de5:2:dei3 ."
wei2rao3 bao3zuo4 tian1shi3 he2222:huo2 chang4 :
" le4:4:4:yue4 zai1 , zhu3 yi3 mi4 de5:2:dei3 wang2 yang2 !
le4:4:4:yue4 zai1 , zhu3 yi3 mi4 de5:2:dei3 wang2 yang2 !
"
a4men2