gui1 zhu3 meng2 en1 ge1
1
jin1 cun2 qian1bei1 xin1 ,
lai2dao4 zhu3 mian4qian2 ,
yang3wang4 zhu3 sheng4 yan2 ,
xin1zhong1 ai4 wu2xian4 .
cong2qian2 wo3 wu2zhi1 ,
zui4nie4 chan2 wo3 shen1 ,
qian2cheng2 gui1xiang4 zhu3 ,
meng2 fu2 de5:2:dei3 jiu4en1 .
2
yi3 de5:2:dei3 xin1 sheng1ming4 ,
xi3le4 fu2 wu2bian1 ,
mu4yu4 en1dian3 zhong1:4 ,
zai4 de5:di4 ru2 zai4 tian1 .
duo1shao5 yi2 nan2 shi4 ,
zhu3 wei4 wo3 jue2duan4 ,
sheng4ling2 chang2 yin3dao3 ,
cong2 zhu3 de5:2:dei3 ping2an1 .
3
zhu3 ai4 he2qi2 da4 ,
bian4 sa3 zai4 ren2jian1 ,
sheng4 yan2 ru2 gan1lu4 ,
zi1run4 wo3 xin1 tian2 .
kao4 zhu3 jia1 li4liang5 ,
bu4 pa4 ze2ren4 zhong4:-:chong2 ,
mei3 ri4 you3 zhang3jin4 ,
quan2 lai4 zhu3 en1 hong2 .
a4men2