rong2yao4 shi4fang4 ge1
1
wo3 ceng2 bei4 zui4e4
suo3lian4 suo3 kun3bang3 ,
zhen1 shi4 bu4 zi4you2 ,
tong4ku3 nan2 dang1 ,
dan4 ye1su1 duan4 kai1
wo3 yi1qie4 suo3lian4 ,
rong2yao4 de5 jiu4en1
shi3 wo3 shi4fang4 .
2
zhu3 shi3 wo3 tuo1li2
qing2yu4 he2222:huo2 shi4hao4 ,
tuo1li2 wo3 du4ji4 ,
hen4wu4 , kuang2ao4 ,
tuo1li2 wo3 shi4su2
xu1kong1 de5 huan4xiang3 ,
yi4 shi3 wo3 li2 qu4
yi1qie4 fan2nao3 .
3
zhu3 shi3 wo3 tuo1li2
jiao1ao4 he2222:huo2 yu2mei4 ,
tuo1li2 wo3 chen2ni4
jin1qian2 mi2huo4 ,
tuo1li2 wo3 nao3nu4
bao4zao4 de5 xing4qing2 ,
rong2yao4 de5 shi4fang4 ,
wu2qiong2 xi3le4 .
0
shi4fang4 , wo3 zai4 wu2
zui4e4 shu4fu42 kun3bang3 .
rong2yao4 shi4fang4 zhe3
shi4 jiu4zhu3 ye1su1 ,
cong2 jin1 dao4 yong3yuan3 ,
shi3 wo3 shi4fang4 .
a4men2