zhu3 ye3 ai4 wo3 ge1
1
jiu4shi4 shu4 shang4 zui4 xiao3 fei1niao3 ,
zhu3 dou1 shi2chang2 kan4gu4 ;
ruo4 zhu3 zhe4yang4 ai4xi1 xiao3niao3 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai4 wo3 .
2
jiu4shi4 tian2jian1 de5 bai3 he2222:huo2 hua1 ,
zhu3 zhuang1shi4 ding3 hao3kan4 ;
ruo4 zhu3 zhe4yang4 ai4hu4 xiao3 hua1 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai4 wo3 .
3
zhu3 zao4 shi4shang5 ge4yang4 hua1 niao3 ,
bu4lun4 shi4 da4 shi4 xiao3 ;
ta1 bu4 wang4ji4 suo3 zao4 xiao3 wu4 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai4 wo3 .
0
zhu3 ye3 ai4 wo3 , zhu3 ye3 ai4 wo3 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai4 wo3 ;
zhu3 ji4shi4 na4yang4 ai4 xiao3 wu4 ,
wo3 zhi1 ta1 ye3 ai1 wo3 .
a4men2