jiang4lin2 zhi1 zhu3 ge1
1
tian1di4 ri4yue4 hai3yang2 zhi1 zhu3 ,
zan4mei3 suo3 gui1 , rong2yao4 suo3 ju4 ;
jiao1:4:4 wo3 ru2he2 biao3ming2 ai4 zhu3 ,
jiang4lin2 zhi1 zhu3 ?
2
zhao1:chao2:2 ri4 hui1huang2 , chun1 guang1 mei3li4 ,
hua1 guo3 fen1fang1 , shou1cheng5 man3 de5:di4 ;
zhu3 ai4 shen1 hong2 , gan3en1 wu2 ji2 ,
jiang4lin2 zhi1 zhu3 !
3
jian4kang1 shen1ti3 , ping2an1 jia1ting2 ,
de5:di4 mian4 man3 shi4 feng1fu4 ci2 en1 ;
zhu3 dang1 jie1shou4 gan3xie4 song4 chen4:cheng1:1 ,
jiang4lin2 zhi1 zhu3 !
4
zhu3 she4 wo3 zui4 , zhu3 su1 wo3 ling2 ,
shi3 you2 sheng4 shi4 jie1shou4 tian1 en1 ;
wo3 jiang1 ru2he2 feng4xian4 qian2cheng2 ,
jiang4lin2 zhi1 zhu3 ?
5
jin1shi4 huo4 cai2 , jie1 zhu3 shou4 tuo1 ,
tian1guo2 bao3 cang2 , wo3 dang1 chu3xu4 ;
jing4xian4 yi1qie4 , wei4 zhu3 zhong1 pu1:2 ,
jiang4lin2 zhi1 zhu3 .
6
zhu3 ci4 sheng1ming4 , li4liang5 , cai2neng2 ,
shi3 wo3 gan1yuan4 fen1 gei3 ta1ren2 ;
wo3 jin3 xiang4 zhu3 feng4xian4 wo3 shen1 ,
jiang4lin2 zhi1 zhu3 .
a4men2