zhu3 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 ge1
1
wo3 chang4 ye1su1 da4 ci2ai4 ,
jiu4 wo3 shen1ti3 ling2hun2 ,
wo3 zou3 mi2lu4 ta1 xun2zhao3 ,
yin3 wo3 gui1hui2 yang2qun2 .
zhu3 en1 kuan1kuo4 ru2 hai3yang2 ,
gao1da4 you4 si4 zhu1 tian1 ,
wan4min2 wan4wu4 jie1 fu2cong2 ,
yong3 zan4 zhu3 en1 wu2xian4 .
2
xi1 nian2 zai4 you2tai4 guo2 li3 ,
jiu4zhu3 dao4cheng2rou4shen1 ,
dao4chu4 yin1qin2 chuan2 fu2yin1 ,
shi3 ren2 meng2 zhao4 de5:2:dei3 en1 .
shang1xin1 zhe3 zhu3 ceng2 an1wei4 ,
xia1yan3 zhe3 zhu3 yi1 ming2 .
le4:4:4:yue4 zai1 ! zi4gu3 dao4 ru2jin1 ,
zhu3 huan2:hai2 zheng3jiu4 zui4ren2 .
3
da4 zai1 ! zhu3 en1 zui4 qi2miao4 !
wei4 wo3 gan1xin1 shou4 si3 ,
dan1dang1 wo3 zui4 wu2 yuan4yan2 ,
ren3shou4 ling2ru3 ku3xing2 .
yuan4 zhong4 tian1 jun1 yu3 sheng4tu2 ,
tong2 kou3 song4 zhu3 de2xing2 ,
wan4wu4 qi2 fa1:1:4 huan1le4 sheng1 ,
zan4mei3 jiu4zhu3 sheng4 ming2 .
0
zhu3 de5 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 ,
zhu3 de5 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 ,
shen1 si4 zui4 shen1 hai3yang2 ,
wo3 yao4 shi2chang2 ge1chang4 ,
zhu3 de5 ai4 yue4 jiu3 yue4 shen1 .
a4men2