shi2ke4 meng2 en1 ge1
1
yu3 ye1su1 tong2 si3 ,
yin1 si3 fan3 de5:2:dei3 sheng1 ,
yu3 ye1su1 tong2 huo2 ,
yin1 huo2 geng4:1 meng2 en1 ;
yang3wang4 wo3 en1 zhu3
rong2guang1 bi4 zhao4 lin2 ,
mei3 shi2 er2 mei3 ke4
wo3 meng2 zhu3 hong2 en1 .
2
wu2 you3 yi1 shi4tan5
wo3 zhu3 bu4 ti3liang5 ,
wu2 you3 yi1 zhong4dan4
wo3 zhu3 bu4 dan1dang1 ,
wu2 you3 yi1 you1luu4
wo3 zhu3 bu4 yu3 fen1 ,
mei3 shi2 er2 mei3 ke4
wo3 meng2 zhu3 hong2 en1 .
3
wu2 you3 yi1 bei1shang1
wo3 zhu3 bu4an1 wei4 ,
wu2 you3 yi1 yan3lei4
wo3 zhu3 bu4 bao3gui4 ,
wu2 you3 yi1 wei1xian3
wo3 zhu3 bu4tong2 zai4 ,
mei3 shi2 er2 mei3 ke4
wo3 de5:2:dei3 zhu3 hong2 en1 .
4
wu2 you3 yi1 nuo4ruo4
wo3 zhu3 bu4 fu2zhu4 ,
wu2 you3 yi1 bing4 huan4
wo3 zhu3 bu4 kan4gu4 ;
wu2lun4 wo3 qian2tu2
yu4 ku3 huo4 yu4 fu2 ,
ye1su1 wo3 jiu4zhu3
bi4 shi2chang2 bao3hu4 .
0
mei3 shi2 er2 mei3 ke4
meng2 zhu3 zhi1 bao3you4 ,
mei3 shi2 er2 mei3 ke4
yin1 zhu3 wo3 de2jiu4 ;
yang3wang4 zhu3 ye1su1
rong2guang1 bi4 zhao4 lin2 ,
mei3 shi2 er2 mei3 ke4
wo3 wei4 zhu3 zi3min2 .
a4men2