shen2 sheng4 chun2 ai4 ge1
1
shen2 sheng4 chun2 ai4 , chao1hu1 wan4 ai4 ,
tian1shang4 huan1le4 jiang4 ren2jian1 !
ken3qiu2 qu1 zun1 ju1 wo3 xin1zhong1 ,
chao1guo4 xun2chang2 en1 wan4 ban1 ;
ye1su1 , zhu3 shi4 wan4 ai4 jie1:jie2 jing1 ,
lian2min3 ci2bei1 ji2 da4 cheng2 ;
qiu2 xie2 jiu4en1 hui4 ran2 lai2lin2 ,
jin4ru4 ke1 ke1 zhan4 li4 xin1 .
2
ken3qiu2 zhu3 jiang1 ai4 de5 jing1shen2 ,
chui1 ru4 mei3 ke1 fan2nao3 xin1 ;
zhu3 suo3 ying1xu3 tian2mi4 an1xi1 ,
dan4yuan4 ren2ren2 de5:2:dei3 ji4cheng2 ;
ken3qiu2 qu4diao4 ai4 zui4 xin1huai2 ,
cheng2quan2 wo3 ling2 shi3 yu3 zhong1 ;
xin4 de5 jie1guo3 , mei3 ru2 kai1duan1 ,
zi4you2 shi4fang4 wo3 xin1 zhong1 .
3
quan2neng2 shen2 a4 , qiu2 lai2 jiu4 zheng3 ,
rong2 wo3 jie1shou4 zhu3 sheng1ming4 ;
wo3 xin1 zhu3 dian4 , yuan4 zhu3 hu1 lin2 ,
yong3 bu4 , yong3 bu4 li2 wo3 xin1 ;
dan4yuan4 shi2chang2 song4 zhu3 shi4 zhu3 ,
you2ru2 tian1shang4 zhong4 tian1 jun1 ,
qi2dao3 zan4yang2 , yong3 wu2 ting2zhi3 ,
wan2quan2 ai4 li3 yong3 huan1xin1 .
4
qiu2 zhu3 wan2cheng2 zai4 zao4 shen1 en1 ,
shi3 wo3 qing1jie2 wu2xia2 ci1 ;
shi3 wo3 neng2 jian4 hong2 da4 jiu4en1 ,
zai4 de5:2:dei3 gui1hui2 zhu3 ai4 li3 ;
yuan4 cong2 guang1rong2 zai4 jin4 guang1rong2 ,
shen1 lie4 tian1 ban1 zhang333:chang22 gong4feng4 ,
dao4 shi2 mian3 guan1 , zhu3 qian2 pao1zhi4 ,
wang4 xing2 ai4 song4 jing1qi2 zhong1:4 .
a4men2