ai4 de5 shi1ge1
1
ai4 cong2 shang4di4 er2 lai2 ,
ai4 ben3 jiu4shi4 shang4di4 .
ai4 shi4 jing4bai4 zhen1 shen2 ,
ai4 shen2 ye3 ai4 xiong1di5 .
ai4 shi4 lian2luo4 quan2 de2 ,
ai4 shi4 rong2 shen2 yi4 ren2 ,
ai4 shi4 rong2yao4 zhu3 ming2 ,
ai4 shi4 ai4 ren2 ru2 ji3 .
2
ai4 shi4 heng2jiu3 ren3nai4 ,
ai4 bu4 qing1yi4 fa1nu4 ,
ai4 shi4 you4 you3 en1ci2 ,
ai4 shi4 cong2 bu4 ji4du4 ,
ai4 shi4 yong3 bu4 zi4kua1 ,
ai4 shi4 jue2bu4 zhang1kuang2 ,
ai4 bu4 zuo4 hai4xiu1 shi4 ,
ai4 bu4 qiu2 ji3 yi4chu5 .
3
ai4 bu4 ji4suan4 ren2 wu4:e4:e4 ,
ai4 bu4 xi3huan5 bu4 yi4 ,
ai4 shi4 fan2shi4 bao1rong2 ,
ai4 zhi3:1 xi3huan5 zhen1li3 ,
ai4 shi4 fan2shi4 xiang1xin4 ,
ai4 shi4 fan2shi4 pan4wang4 ,
ai4 shi4 fan2shi4 ren3nai4 ,
ai4 shi4 yong3 bu4 zhi3xi1 .
4
ai4 shi4 xin1 cun2 sheng4jie2 ,
ai4 shi4 xiong1huai2 tan3bai2 ,
ai4 shi4 ji1ke3 mu4 yi4 ,
ai4 shi4 xiang1 hu4 xin4 lai4 .
ai4ren5 bu4ke3 xu1jia3 ,
ai4 li3 mei2you3 ju4pa4 ,
ai4 neng2 sheng4guo4 zui4e4 ,
ming4ling4 zong3 gui1 shi4 ai4 .
a4men2