yuan4 gen1sui2 zhu3 ge1
1
wo3 yuan4yi4 gen1sui2 ye1su1
zou3 ping2tan3 dao4lu4 ,
huo4 zai4 hua1 mu4 mao4sheng4
qing1 shui3 chang2 liu2 zhi1 chu3/4 ;
ji4 you3 jiu4zhu3 zai4 qian2 yin3dao3 ,
wo3 yuan4 gen1sui2 zhu3 ,
yi1lu4 zou3 dao4 tian1shang4 ,
jin3 gen1 zhu3 jiao3bu4 .
2
wo3 yuan4yi4 gen1sui2 ye1su1
zou3 qi2qu1 dao4lu4 ,
huo4 zao1 feng1 yu3 jiao1 zuo4 ,
hei1 yun2 ba3 lu4 lan2zu3 ,
ji4 you3 jiu4zhu3 zai4 qian2 yin3dao3 ,
wo3 yong3 bu4 jing1huang1 ,
zong3 bu4 ju4pa4 wei1xian3 ,
yin1 you3 zhu3 xiang1zhu4 .
3
wo3 yuan4yi4 gen1sui2 ye1su1
zou3 ren4he2 dao4lu4 ,
wo3 yuan4 yu3 zhu3 tong2hang2:tong2xing2 ,
shi2chang2 meng2 zhu3 bao3hu4 ;
ru2jin1 wo3 suo3 zou3 de5 lu4cheng2 ,
zhu3 zao3yi3 jing1guo4 ,
zhu3 bi4 ling3 wo3 jin4 na4
ying1xu3 guang1ming2 chu3/4 .
0
gen1sui2 , gen1sui2 ,
wo3 yuan4 gen1sui2 ye1su1 ,
wu2lun4 wang4:3 he2 di4fang5 ,
wo3 yuan4 gen1sui2 zhu3 ;
gen1sui2 , gen1sui2 ,
wo3 yuan4 gen1sui2 ye1su1 ,
zhi3:1 wang4 ye1su1 yin3dao3 ,
wo3 yuan4 gen1sui2 zhu3 !
a4men2