zhu3 chang2 kan4gu4 ge1
1
zhu3 suo3 ying1xu3 zhen1 shi4 bao3gui4 ,
yin3ling3 men2tu3 xing2 tian1 lu4 ;
zhu3 de5 hua4yu3 shi2ke4 an1wei4 ,
zhu3 de5 yan3jing5 chang2 kan4gu4 .
2
ni3 ruo4 yu4 zhe5 zhu1 ban1 shi4lian4 ,
wei2kang3 die1dao3 wu2 ren2 zhu4 ;
yao4 xiang3 zhu3 yan2 bi4ding4 ying4yan4 ,
zhu3 de5 yan3jing5 chang2 kan4gu4 .
3
ni3 suo3 pan4wang4 huo4 wei4 shi2xian4 ,
huo4 xiang3 qian2jin4 bu4zhi1 lu4 ;
zong3 yao4 ji4de5 zhu3 de5 en1 yan2 ,
zhu3 de5 yan3jing5 chang2 kan4gu4 .
0
zhu3 bi4 ling3 ni3 , zhu3 bi4 ling3 ni3 ,
zhu3 de5 yan3jing5 chang2 kan4gu4 ;
yi1lu4 zou3 dao4 jia1nan2 le4:4:4:yue4 de5:di4 ,
zhu3 de5 yan3jing5 kan4gu4 .
a4men2