you3 fu2 que4ju4 ge1
1
you3 fu2 de5 que4ju4 , ye1su1 shu3:zhu3 wo3 ,
he2deng3 de5 rong2yao4 xiang4 wo3 xian3ming2 ,
bei4 jiu4zhu3 shu2 hui2 , wei4 shen2 hou4si4 ,
jie4 bao3 xue4 xi3 zui4 , sheng4ling2 chong2sheng1 .
2
wan2quan2 shun4fu2 zhu3 , wo3 ling2 huan1xi3 ,
tian1tang2 de5 rong2yao4 xian3 yu2 wo3 xin1 ,
fang3fu2 you3 tian1shi3 you2 tian1 jiang4lin2 ,
bao4 ming2 zhu3 ci2ai4 , bing4 zhu3 lian2min3 .
3
wan2quan2 xian4 yu3 zhu3 , wan4shi2 an1ning2 ,
rong2yao4 de5 sheng4ling2 chong1man3 wo3 xin1 ,
shi2ke4 yang3wang4 zhu3 , jing3xing3 deng3hou4 ,
bu2zhu4 de5:di4 qi2dao3 , dao4 zhu3 zai4 lin2 .
0
zhe4 shi4 wo3 xin4xi1 , huo4 jiang3 huo4 chang4 ,
zan4mei3 wo3 jiu4zhu3 , xin1li5 huan1chang4 .
chang2 jiang3 zhu3 ci2ai4 , bing4 song4 zhu3 en1 ,
zan4mei3 wo3 jiu4zhu3 , zhou4ye4 bu4 fen1 .
a4men2