zhu3 huo2 zai4 wo3 xin1 ge1
1
wo3 shi4feng4 fu4huo2 jiu4zhu3 ,
ta1 jin1 jiu4 zai4 shi4jian1 ;
wo3 zhi1dao5 ta1 yong3 huo2 zhe5 ,
wo3 you3 qin1 shen1 jing1yan4 .
wo3 qin1yan3 jian4 ta1 ci2 shou3 ,
qin1 er3 ting1 ta1 rou2 sheng1 ,
zheng4dang1 wo3 xu1yao4 ta1 shi2 ,
ta1 jin4 wo3 shen1 .
0
ta1 huo2 ! ta1 huo2 !
ji1du1 ye1su1 fu4huo2 !
yu3 wo3 tong2hang2:tong2xing2 ,
yu3 wo3 tan2xin1 ,
shi2ke4 bu4 li2kai1 wo3 .
ta1 huo2 ! ta1 huo2 !
jiu4en1 lin2dao4 wo3 zhong4 ;
ta1 ruo4 wen4 wo3 zen3 zhi1 ta1 huo2 ,
ta1 huo2 zai4 wo3 xin1zhong1 .
2
zai4 wo3 si4wei2 huan2jing4 zhong1:4 ,
wo3 qin1 jian4 ta1 en1ci2 ;
you3shi2 sui1 kun4fa2 pi2juan4 ,
dan4 wo3 zong3 bu4 sang4zhi4 .
jing1 feng1 yu3 wo3 xin1 an1wen3 ,
wo3 zhi1 ta1 bi4 yin3dao3 ,
shen1xin4 ta1 xian3xian4 zhi1 ri4 ,
zhong1 bi4 lin2dao4 .
3
e2:o2;4 ! sheng4tu2 huan1xin1 ,
huan1xin1 , dou1 dang1 yang2sheng1 ge1chang4 ,
dang1 ge1chang4 ha1li4lu4ya3 ,
yong3 gui1 ji1du1 jun1wang2 !
ta1 shi4 xun2 zhe3 de5 pan4wang4 ,
you4 shi4 qiu2 zhe3 li4liang5 ,
wu2 yi1 ren2 xiang4 ta1 ke3ai4 ,
ren2ci2 , shan4liang2 .

a4men2