kao4 zhu3 bang3bi4 ge1
1
he2deng3 da4 kuai4le4 ,
he2deng3 shen1 qing2 yi4 ,
yi3kao4 zai4 zhe4 yong3yuan3 bi4bang3 shang4 ;
he2deng3 shen1 ping2an1 ,
he2deng3 da4 fu2qi5 ,
yi3kao4 zai4 zhe4 yong3yuan3 bi4bang3 shang4 .
2
wo3 xin1 zhen1 tian2mi4 ,
xing2zou3 tian1 lu4cheng2 ,
yi3kao4 zai4 zhe4 yong3yuan3 bi4bang3 shang4 ;
yue4 zou3 yue4 guang1ming2 ,
ri4ri4 xiang4qian2 xing2 ,
yi3kao4 zai4 zhe4 yong3yuan3 bi4bang3 shang4 .
3
wo3 you3 he2 suo3 ju4 ,
wo3 you4 he2 suo3 jing1 ,
yi3kao4 zai4 zhe4 yong3yuan3 bi4bang3 shang4 ;
meng2 fu2 de5:2:dei3 ping2an1 ,
yu3 wo3 zhu3 qin1jin4 ,
yi3kao4 zai4 zhe4 yong3yuan3 bi4bang3 shang4 .
0
yi3kao4 , yi3kao4 ,
an1ding4 wen3tuo3 yi1 wu2 jing1huang1 ;
yi3kao4 , yi3kao4 ,
yi3kao4 zai4 zhe4 yong3yuan3 bi4bang3 shang4 .
a4men2