jin3 kao4 shang4 zhu3 ge1
1
dan4yuan4 jin3 kao4 shang4 zhu3 shen1 pang2 ,
xin1 xing4 zhen4jing4 wen1liang2 ,
ci3 nai3 zhao4 lu4 zhen1li3 zhi1 guang1 ,
yin3 wo3 jiu4 zhu3 gao1yang2 .
2
sheng4jie2 zhi1 ge1 , ping2an1 zhi1 shi3 ,
ken3qiu2 qian1wan4 gui1 lai2 ,
wo3 hen4 zui4e4 , shi3 zhu3 you1shang1 ,
shi3 zhu3 yu3 wo3 fen1kai1 .
3
fan2 wo3 suo3you3 xin1 ai4 ou3xiang4 ,
wu2lun4 shi4 he2 xing2zhuang4 ,
qiu2 zhu3 zhu4 wo3 chai1hui3 xiao1chu2 ,
shi3 wo3 wei2 zhu3 shi4 xiang4 .
4
yin1ci3 wo3 neng2 kao4 zhu3 shen1 pang2 ,
xin1 xing4 zhen4jing4 wen1liang2 ,
yin1ci3 chun2jie2 zhen1li3 zhi1 guang1 ,
yin3 wo3 jiu4 zhu3 gao1yang2 .
a4men2