ling2 you3 ge1
1
ye1su1 , wo3 ling2 hao4:3 you3peng2 ,
rong2 wo3 ben1 tou2 zhu3 huai2 zhong1:4 ;
hong2 tao1 bao4yu3 chong1 wo3 shen1 ,
kuang2feng1 ji1 lang4 gao1 qian1 xun2 ;
dang1 you3 huan4nan4 lin2 tou2 shi2 ,
ken3qiu2 zheng3jiu4 wu4 yan2 chi2 ,
zhi2dao4 feng1 jing4 lang4 yi4 ping2 ,
zhu4 wo3 yi1jiu4 xiang4qian2 xing2 .
2
pi2fa2 ling2hun2 lai2 jiu4 zhu3 ,
zhu3 wai4 bie2 wu2 bi4nan4suo3 ;
qiu2 ci4 guan1:jin1:qin2 lian2 ci4 bao3quan2 ,
qian1wan4 qian1wan4 mo4 li2 wo3 ;
yin1 wo3 zhuan1xin1 yang3wang4 zhu3 ,
zhuan1xin1 xiang4 zhu3 qiu2 yuan2zhu4 ;
shen1 shi4 gu1dan3 duo1 chou2ku3 ,
jiu4zhu3 ci2 yin1 rong2 wo3 duo3 .
3
zhu3 a4 , wo3 zhi3:1 xu1yao4 zhu3 ,
shi4jie4 xu1rong2 jie1 kan4:1 po4 ;
yi1 bing4 , ming2 gu3 , rou4 bai2 gu2;3 ,
qi3 shuai1 , xing1:4 ruo4 , fu2 shi1 zu2 ;
wo3 xin1 wu1hui4 duo1 zui4e4 ,
si1yu4 bi4 xin1 nan2 jie3tuo1 ;
zhu3 shi4 gong1yi4 zhi4 sheng4jie2 ,
wei2 zhu3 shi1 en1 neng2 jiu4 du4 .
4
jiu4zhu3 en1hui4 zui4 hao4han4 ,
neng2 she4 wan4 zui4 jiu4 zhong4 nan2 ;
dan4yuan4 en1 ru2 da4 jiang1 liu2 ,
jing4 xi3 si1yu4 , di2 you1chou2 ;
geng4:1 wang4 yong3yuan3 sheng1ming4 yuan2 ,
zai4 wo3 xin1zhong1 cheng2 huo2 quan2 ,
guan4gai4 wo3 ling2 , xiao1 tong4ku3 ,
wan4gu3qian1qiu1 yong3 feng1fu4 .
a4men2