zhu3 shi4 wo3 wan4you3 ge1
1
ye1su1 shi4 wo3 suo3you3 yi1qie4 ,
sheng1ming4 , xi3le4 , rong2yao4 ,
zhu3 shi4 wo3de5 sui2shi2 li4liang5 ,
li2 zhu3 wo3 bi4 die1dao3 ;
dang1 wo3 chou2ku3 lai2 jiu4 ye1su1 ,
wu2 ren2 si4 zhu3 ru2ci3 an1fu3 ,
shi3 wo3 huan1xin1 , jie3 wo3 xin1 you1 ,
zhu3 shi4 wo3 you3 .
2
ye1su1 shi4 wo3 suo3you3 yi1qie4 ,
ji2nan4 zhi1 shi2 liang2you3 ,
en1 shang4 jia1 en1 , nan2yi3 ji4suan4 ,
yin1 wo3 xiang4 zhu3 qi2qiu2 ;
zhu3 ci4 ri4guang1 you4 shi1 gan1lin2 ,
zhu3 shi3 he2 tian2 jin1 gu3 feng1ying2 ,
ri4guang1 gan1lin2 , da4 hao4:3 shou1cheng5 ,
zhu3 shi4 wo3 you3 .
3
ye1su1 shi4 wo3 suo3you3 yi1qie4 ,
wo3 yao4 zhong1cheng2 dai4 zhu3 ,
wo3 zhu3 yu2 wo3 he2deng3 xin4shi2 ,
wo3 you4 he2 ren3 fu4 zhu3 !
bu4 zhu3 hou4 chen2 , wo3 cai2 an1xin1 ,
yang3wang4 shi2jia4 shi2ke4 jing3xing3 ,
gen1sui2 zhu3 xing2 , huo4 ye4 huo4 ming2 ,
zhu3 shi4 wo3 you3 .
4
ye1su1 shi4 wo3 suo3you3 yi1qie4 ,
nai3 wo3 quan2 xin1 ai4mu4 ;
wo3 xin4 kao4 zhu3 , shi2ke4 kao4 zhu3 ,
wu2lun4 yu4 fu2 shou4ku3 ;
de5:2:dei3 ci3 liang2you3 wei4 wo3 yi4sheng1 ,
yu3 zhu3 qin1jin4 xi3le4 ri4 zeng1 ,
yong3sheng1 xi3le4 , wu2qiong2wu2jin4 ,
zhu3 shi4 wo3 you3 .
a4men2